Buổi phỏng vấn kỹ sư cơ khí, điện, điện tử… ngày 10/03/202