Lễ xuất cảnh – Chúc mừng các kỹ sư sang Nhật làm việc tháng 03/2020